Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden

Click here for the English version of our terms

26-07-2023

Cross helpt jou graag om jouw klanten en doelgroep te bereiken. Hiervoor bieden wij verschillende diensten aan die zijn onderverdeeld in Concepts, Content, Campagnes en Check. Daarnaast bieden wij verschillende online platforms als dienst aan. Hieronder tref je onze Algemene Voorwaarden aan die steeds van toepassing zijn als je gebruik maakt van onze dienstverlening. De Algemene Voorwaarden bevat belangrijke informatie voor jou als contractspartij van Cross. Lees deze daarom goed door. Wij raden je verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat je ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.


Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

In dit hoofdstuk zijn de algemene bepalingen beschreven die van toepassing zijn op alle diensten die wij aanbieden. 

 

Artikel 1. Definities

Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.

 1. Cross: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cross Media Nederland B.V., handelend onder de handelsnaam Cross, gevestigd aan de Nieuwe Haven 133, 3116 AC te Schiedam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56824742.
 2. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Diensten van Cross afneemt op grond van de Overeenkomst.
 3. Partijen: Cross en de Klant gezamenlijk. 
 4. Overeenkomst: de overeenkomst(en) en eventuele daarop volgende overeenkomsten tussen de Klant en Cross op basis waarvan Cross Diensten levert aan de Klant, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
 5. Diensten: alle werkzaamheden die Cross ten behoeve van de Klant verricht met betrekking tot Concepts, Content, Campagnes, Checks en SaaS-Diensten.
 6. Concepts: de (advies)Diensten met betrekking tot marketing-, verkoop- en communicatiestrategieën. 
 7. Content: de Diensten die toezien op het creëren van content. 
 8. Campagnes: alle Diensten betreffende het inzetten van mediakanalen, zoals het inzetten van vakmedia, direct marketing, online marketing en evenementen.  
 9. Check: alle Diensten die het voor de Klant mogelijk maakt om inzicht te krijgen in de resultaten van een Campagne, onder andere via het Cross campagneportaal.  
 10. SaaS-Dienst: het door Cross te leveren platform hetgeen via internet als software-as-a-service (SaaS) wordt aangeboden, waaronder maar niet uitsluitend begrepen MedVio, MedFeed en  het campagneportaal. 
 11. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
 12. Algemene Voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56824742. 

 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en Overeenkomsten met Cross, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de  diensten die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten. 
 3. De toepasselijkheid van eventuele door de Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cross en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Cross behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving. 
 6. Alle artikelen genoemd in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op Hoofdstuk II (SaaS-Dienst) Hoofdstuk III (Adverteren) en Hoofdstuk IV (Campagnedeelname) van deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 3. Aanbod en offertes 

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Cross zijn vrijblijvend. Een door Cross verzonden aanbod of offerte komt na 30 dagen te vervallen. Als de Klant een aanbod aanvaardt, behoudt Cross zich het recht voor om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen, offertes en/of tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten. 
 3. Cross is niet gebonden aan een door een potentiële Klant gedane afwijkende aanvaarding van een aanbod of offerte van Cross, tenzij Cross hiermee schriftelijk en uitdrukkelijk instemt. 
 4. Cross kan niet aan aanbiedingen of offerte worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. 
 5. Cross heeft het recht om een (potentiële) Klant dan wel een opdracht van een (potentiële) Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden en zonder schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook.

 

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst 

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op een aanbod/offerte van Cross, als Cross een opdrachtbevestiging naar de Klant heeft verstuurd of als Cross zonder tegenspraak van de Klant met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.
 2. Als een opdracht wordt gegeven door twee of meer Klanten, dan zijn zij hoofdelijk verbonden en heeft Cross tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.

 

 

Artikel 5. Verplichtingen van de Klant

 1. De Klant is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Cross aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat Cross die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Cross wenst en bovendien zo tijdig dat Cross de Diensten zonder vertraging kan uitvoeren. 
 2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt de Klant Cross onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte. 
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van de Klant. 
 4. Als de Klant informatiedragers, elektronische bestanden, software, e.d. beschikbaar stelt aan Cross, garandeert de Klant dat deze geen virussen, defecten of een vergelijkbaar probleem hebben. 
 5. Indien Diensten op locatie dienen te worden uitgevoerd, is de Klant ervoor verantwoordelijk dat de locatie en de benodigde faciliteiten aan Cross gratis ter beschikking wordt gesteld. 
 6. Als de Klant tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 5 genoemde verplichtingen en daaruit voor Cross extra kosten of werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Klant gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Cross te vergoeden. 

 

Artikel 6. Uitvoering Overeenkomst

 1. Cross zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Cross garandeert dan ook niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat. 
 2. Cross bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Diensten worden uitgevoerd, maar neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.  
 3. Wanneer in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde Diensten, is dit ten allen tijde een tijdsindicatie doch nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een opgegeven termijn door Cross geeft de Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel recht op enige schadevergoeding. 
 4. Cross heeft het recht bepaalde Diensten of leveringen te laten verrichten door derden. 
 5. Cross is gerechtigd om de naam en het logo van Klant te gebruiken als referentie en/of als klantcase. 

 

Artikel 7. Concepts

 1. In het geval van Concepts zet Cross haar expertise in om doelen van de Klant op het gebied van marketing, verkoop en communicatie te bereiken op basis van een inspanningsverplichting.
 2. De Klant zal Cross schriftelijk op voorhand omstandigheden melden die voor Cross van belang zijn of kunnen zijn, zoals de wijze van rapporteren, de vraagpunten waar de Klant aandacht wenst, prioriteitenstelling van de Klant, beschikbaarheid van middelen en personeel van de Klant en bijzondere of voor Cross mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden. 
 3. Het gevolg van het gebruik van het advies(rapport) met betrekking tot Concepts van Cross, in de breedste zin des woords, door de Klant is steeds voor rekening en risico van de Klant. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door Cross ligt de bewijslast, inhoudende dat de (wijze van) advies niet zou voldoen aan hetgeen in redelijkheid mag worden verwacht dan wel schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, geheel bij de Klant.
 4. De Klant is niet gerechtigd om op enigerlei wijze de werkwijze, de methoden en technieken van Cross en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Cross op enigerlei wijze openbaar maken dan wel (inzage) te verstrekken in, behoudens voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Cross.

 

Artikel 8. Content

 1. In het geval van Content ontzorgt en begeleidt Cross de Klant bij het creëren van Content. 
 2. Bij het creëren van Content zal Cross samenwerken en overleggen met de Klant. Partijen zullen voordat uitvoering wordt geven aan de Diensten een stappenplan maken en aan de hand van dit stappenplan periodiek overleggen over de voortgang van de te creëren Content, tenzij anders overeengekomen met de Klant.
 3. Cross zal de Content aan de Klant ter beschikking stellen als de Content volgens haar professionele opinie voldoet aan hetgeen in het stappenplan is vastgelegd en past bij de doelgroep van de Klant. De Klant dient vervolgens binnen 14 dagen na oplevering bij Cross kenbaar te maken of de Klant de geleverde Content goed- of afkeurt. Indien de Klant niet binnen deze periode de Content afkeurt, wordt de Content geacht te zijn goedgekeurd.
 4. Als de Content in fasen – middels conceptversies – wordt opgeleverd, dient de Klant na oplevering van iedere fase de (concept) Content binnen de in lid 3 bedoelde termijn van 14 dagen goed of af te keuren. De Klant mag (concept) Content niet op onderdelen afkeuren die in een eerdere fase zijn goedgekeurd.
 5. Indien de Klant het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal Cross zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit dient zij te doen door het opgeleverde aan te passen of gemotiveerd aan te geven waarom de reden tot afkeuring van de Klant niet opgaat. De Klant heeft vervolgens opnieuw een periode van 14 dagen om de aanpassing of motivatie goed of af te keuren.
 6. Indien de Klant na de aanpassing of motivatie het opgeleverde geheel of gedeeltelijk blijft afkeuren, zullen een redelijk aantal – maximaal 2 – nieuwe rondes worden uitgevoerd om het opgeleverde goedgekeurd te krijgen, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. 

 

Artikel 9. Campagnes

 1. Bij Campagnes begeleidt en ontzorgt Cross de Klant bij het inzetten van verschillende mediakanalen. Hierbij kan Cross verschillende rollen vervullen. Uit de tussen de Klant en Cross tot stand gekomen Overeenkomst volgt welke rol Cross vervult. 
 2. Indien de Klant Cross inschakelt voor het plaatsen van één of meerdere Advertenties (zoals hierna gedefinieerd in Hoofdstuk III) in een tijdschrift, krant of ander medium, dan zijn de voorwaarden van Hoofdstuk III (Adverteren) van toepassing naast de algemene bepalingen van dit Hoofdstuk I. 
 3. Indien de Klant een Overeenkomt aangaat met Cross op grond waarvan de Klant kan gaan deelnemen aan een Campagne (zoals hierna gedefinieerd in Hoofdstuk IV), dan zijn de voorwaarden van Hoofdstuk IV (Campagnedeelname) van toepassing naast de algemene bepalingen van dit Hoofdstuk I.   

 

Artikel 10. Check

 1. In het kader van Campagnes krijgt de Klant toegang tot het campagneportaal van Cross. Het campagneportaal is het digitale platform van Cross waar de Klant onder andere het advertentiemateriaal dient aan te leveren, inzicht krijgt in de mediaplanning, takenlijst en waar Klant eventuele reminders ontvangt. 
 2. Middels het campagneportaal kan de Klant (tussentijdse) checks uitvoeren over de behaalde resultaten middels Campagnes. 
 3. Aan de hand van de Checks evalueren Cross en de Klant de resultaten van Campagnes en bepalen eventuele vervolgstappen. 
 4. Het campagneportaal wordt als SaaS-Dienst aan de Klant aangeboden, waardoor tevens de bepalingen zoals vermeld in Hoofdstuk II (SaaS-Dienst) van de Algemene Voorwaarden aanvullend van toepassing zijn op de bepalingen zoals vermeld in dit Hoofdstuk I (Algemene bepalingen). 

 

Artikel 11. Wijzigingen, meer- en minderwerk 

 1. De Klant kan Cross schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Cross is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Cross schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van de Klant. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van Klant of noodzakelijkerwijs uit de Diensten voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het aanbod of de Overeenkomst. 
 2. Meerwerk wordt berekend op basis van de bij Cross geldende gebruikelijke tarieven op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Cross zal de Klant zoveel mogelijk op voorhand informeren over de kosten die gepaard gaan met meerwerk. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht van de Klant met betrekking tot het meerwerk, laat de aanspraken van Cross op betaling onverlet.
 3. Als Cross instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst en de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan is Cross gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van de voor de niet-uitgevoerde Diensten verschuldigde vergoeding zal bedragen.
 4. Ook in geval van een wijziging van de Overeenkomst of meerwerk blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing. 

 

Artikel 12. Prijzen en kosten 

 1. Alle door Cross afgegeven prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen van overheidswege, eventuele aanvullende kosten in verband met betalingen vanuit of naar het buitenland en eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten. Cross zal de hiervoor genoemde heffingen en kosten aan de Klant doorbelasten.
 2. Als een prijs is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn dan wel naderhand wijzigt, dan heeft Cross het recht de opgegeven prijzen aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen. 
 3. Cross is gerechtigd om overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat de Klant de Overeenkomst kan ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving dan wel ten gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen of lonen. 
 4. Als Cross derden inschakelt bij de uitvoering van de Overeenkomst, dan is Cross gerechtigd om de daarmee gepaard gaande kosten aan de Klant door te belasten.

 

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden

 1. Cross is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Zolang de Klant de voorschotnota niet tijdig en/of niet volledig heeft voldaan, heeft Cross het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeide extra kosten bij de Klant in rekening te brengen.
 2. De Klant is aan Cross verschuldigd de volledige overeengekomen vergoeding voor de Diensten, (eventueel) een vergoeding van meerwerk en (eventueel) een vergoeding van de in het kader van de Overeenkomst gemaakte kosten. Betaling van de vergoeding(en) is niet afhankelijk van de uitkomt van de verrichtte Diensten. 
 3. De Klant ontvangt aan het eind van de week waarin Cross de Diensten heeft verricht een factuur, tenzij anders overeengekomen. De Klant dient de factuur binnen 28 dagen na dagtekening van de factuur te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 4. De Klant dient betalingen aan Cross volgens de door Cross aangewezen betaalmethode te voldoen. 
 5. Als de Klant niet tijdig en/of niet volledig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, dan is de Klant in verzuim. In zodanig geval zijn alle vorderingen die Cross op de Klant heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling hierover. Alle buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten die Cross in dat geval maakt, komen voor rekening van de Klant. Het gaat hier om minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. Daarnaast is de Klant in geval van verzuim een rente van 1% per maand aan Cross verschuldigd, waarbij een gedeelte van de maand als een volledige maand geldt. 
 6. Cross heeft het recht om de betalingen die de Klant aan Cross voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgevallen rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente. 
 7. Bezwaren tegen een factuur moet de Klant binnen 28 dagen na factuurdatum schriftelijk en met een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving aan Cross melden. Bezwaren tegen een factuur schort de betalingsverplichting(en) van de Klant niet op. Als de Klant binnen 28 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn. 
 8. De Klant is niet gerechtigd tot verrekening van het door de Klant aan Cross verschuldigde.

 

Artikel 14. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Een Overeenkomst strekt er niet toe enige Intellectuele Eigendomsrechten van Cross of door Cross ingeschakelde derden aan de Klant over te dragen, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. 
 2. Alle Intellectuele Eigendomsrechten van Cross of door Cross ingeschakelde derden waaronder op de grafische ontwerpen, ideeën, foto’s, filmmateriaal, (elektronische) bestanden, en dergelijke die door Cross in het kader van de Diensten en/of de uitvoering van de Overeenkomst worden ontwikkeld c.q. geleverd, berusten uitsluitend bij Cross dan wel door haar ingeschakelde derden. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Cross, en op de goede naam van Cross. De Klant verkrijgt met betrekking tot in het kader van de Diensten en/of uitvoering van de Overeenkomst enkel een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, tenzij anders overeengekomen.  
 3. Het is de Klant zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cross verboden – zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de Overeenkomst –handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Cross of door Cross ingeschakelde derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het zonder toestemming geheel of gedeeltelijk openbaar maken en/of verveelvoudigen van de werken waarop het Intellectuele Eigendomsrecht rust. Deze door Cross aan de Klant verstrekte werken zijn uitsluitend bestemd voor eigen gebruik door de Klant. 

 

Artikel 15. Geheimhouding en privacy

 1. Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een van de Partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Het kan zo zijn dat de Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst data en persoonsgegevens aan Cross verstrekt Cross is in dat geval aan te merken als (mede)verantwoordelijke. 
 3. De Klant staat in voor de rechtmatige verwerking van de verkregen data en persoonsgegevens. Meer specifiek dient de Klant er zorg voor te dragen dat een rechtsgeldige grondslag bestaat voor de beoogde verwerking door Cross.
 4. De Klant garandeert dat de persoonsgegevens zoals verstrekt aan Cross volledig en juist zijn. 
 5. Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving bij de verwerkingen van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid plaatsvinden.
 6. Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Partijen zullen voldoende en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren en in stand houden om de persoonsgegevens te beschermen zoals de wetgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van hen eist. 
 7. Cross is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door de Klant niet naleven van de (privacy)wetgeving. De Klant vrijwaart Cross voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. Deze vrijwaring geldt ook voor de kosten die Cross in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Cross worden opgelegd. 
 8. De wijze waarop Cross zorgdraagt voor de privacy van de Klant en derden staat beschreven in de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van Cross. 

 

Artikel 16. Retentierecht 

 1. Cross heeft het recht de teruggave van bescheiden van Klant, die Cross voor het verrichten van de Diensten onder zich heeft, op te schorten als en gedurende de periode dat Klant een opeisbare vordering niet of niet volledig aan Cross heeft voldaan. 
 2. Cross is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

 

Artikel 17. Klachtenprocedure

 1. Tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders is bepaald, dient de Klant een klacht over aspecten van de dienstverlening van Cross schriftelijk binnen 7 dagen, nadat de Klant bekend is geworden of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met de Klacht, aan Cross te melden. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht te bevatten, zodat Cross in staat is adequaat te reageren.
 2. Cross geeft de Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 30 dagen, na ontvangst van de klacht, een reactie op de klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, zal Cross binnen 30 dagen, na de ontvangst van de klacht, de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht.
 3. Als de Klant een klacht indient, schort dit nooit enige betalingsverplichting op. 
 4. Als Cross oordeelt dat de Klant een klacht terecht heeft ingediend, dan zal Cross – een en ander ter keuze van Cross – zorgen voor een passende oplossing.
 5. Als Cross oordeelt dat de Klant een klacht onterecht heeft ingediend, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen de onderzoekskosten – aan de zijde van Cross voor rekening van de Klant.

 

Artikel 18. Opschorting en ontbinding

 1. Cross heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt: 
  1. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
  2. Cross na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen; 
  3. een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Klant is ingediend;
  4. de Klant in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
  5. de activiteiten van de Klant worden beëindigd of het bedrijf van de Klant wordt geliquideerd.
  6. ten laste van de Klant beslag is gelegd; 
  7. de Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest. 
 2. De Klant is verplicht om Cross onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met g bedoelde gebeurtenis. 
 3. Als Cross gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Klant en zijn alle vorderingen van Cross direct opeisbaar.
 4. De Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar (betalings-)verplichtingen.

 

Artikel 19. Overmacht 

 1. Cross is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cross  geen invloed kan uitoefenen en waardoor Cross niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals oorlog, oproer, pandemieën, epidemieën, quarantaine, terrorisme, werkstaking, brand, milieu- en waterschade,  overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen van malware, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van de Klant of derden, arbeidsongeschiktheid van personeel of ingeschakelde derde, annulering door derden, wanprestatie door licentiegevers of (toe)leverancier(s), algemene vervoersproblemen en storingen in het computernetwerk.
 3. Cross kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.  
 4. Als Cross ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Cross gerechtigd om deze reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. De Klant is verplicht om deze factuur te voldoen

 

Artikel 20. Aansprakelijkheid 

 1. Cross is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Cross ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n). 
 2. Cross is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval overmacht, zoals bedoeld in artikel 19. 
 3. Cross kan nooit aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cross is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of gegevens. 
 4. Cross is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Cross neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot haar Diensten, maar garandeert niet dat deze foutloos zullen zijn. Alle weergegeven informatie en content van Cross zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Tevens is Cross niet aansprakelijk indien er schade ontstaat aan materialen die door Klant ter beschikking gesteld zijn, zoals maar niet uitsluitend aan litho’s, werktekeningen, dia’s, lay-outs en andere materialen, behoudens de gevallen van grove schuld of grove nalatigheid.
 6. Cross is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de publicatie, beschikbaarheid of werking van informatie, content en/of de Diensten, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Diensten in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Diensten zijn bedoeld.
 7. Cross kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en) die de Klant binnen 14 dagen nadat de Klant daarvan kennis heeft genomen of daarvan kennis had kunnen nemen per aangetekende brief bij Cross heeft gemeld. Onder directe schade wordt verstaan: 
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden; 
  2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cross aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  3. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 8. Indien en voor zover Cross aansprakelijk blijkt te zijn, is haar (cumulatieve) aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Cross in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen of onvoldoende uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere (cumulatieve) aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, er niet toe kunnen leiden dat een geldbedrag aan de Klant dient te worden betaald hoger dan het  bedrag dat de Klant aan Cross betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, althans voor dat gedeelde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 
 9. Elke aansprakelijkheid van Cross vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is geëindigd.

 

Artikel 21. Vrijwaringen 

 1. De Klant vrijwaart Cross voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Cross en de Klant bestaande Overeenkomst. 
 2. De Klant vrijwaart Cross uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van Intellectuele Eigendom op de door de Klant aan Cross verstrekte informatie, gegevens en/of tekeningen. 

 

Artikel 22. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cross partij is, is Nederlands recht van toepassing. 
 2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Cross en Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Cross is gevestigd. 
 3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

 

Hoofdstuk II. SaaS-Dienst

In dit Hoofdstuk II staan bepalingen vermeld die in aanvulling op Hoofdstuk I  van toepassing zijn zodra een SaaS-Dienst wordt afgenomen. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in Hoofdstuk I en Hoofdstuk II, dan prevaleert het bepaalde in Hoofdstuk II (SaaS-Dienst).

 

Artikel 23. SaaS-Dienst 

 1. De SaaS-Dienst wordt door Cross bij wijze van Software-as-a-Service (SaaS) aan de Klant aangeboden.
 2. De Klant erkent dat de SaaS-Dienst wordt geleverd als een algemene (web)applicatie c.q. algemeen platform voor alle klanten van Cross. Cross garandeert dan ook niet dat de SaaS-Dienst voldoet aan de specifieke eisen en doelstellingen van de Klant.

 

Artikel 24. Toegang tot de SaaS-Dienst

 1. Een SaaS-Dienst wordt door Cross aangeboden in de vorm van verschillende gebruiksabonnementen. Welk gebruiksabonnement Cross en de Klant zijn overeengekomen, wordt in de offerte c.q. Overeenkomst vermeld. 
 2. De SaaS-Dienst is niet toegankelijk voor meer dan het maximum aantal gebruikers dat past bij het door de Klant afgenomen gebruiksabonnement, tenzij Partijen anders zijn overeengekomen. 
 3. De eventuele software- en hardwarevereisten om toegang te krijgen tot de SaaS-Dienst worden beschreven in het aanbod. 
 4. Om toegang te krijgen tot de SaaS-Dienst is een internetverbinding noodzakelijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het hebben en onderhouden van een internetverbinding en/of andere telecommunicatienetwerken. Het verzenden van gegevens en informatie via het internet en/of andere telecommunicatienetwerken is de uitsluitende verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 5. Om de SaaS-Dienst te kunnen gebruiken, moet de Klant zich eerst registreren. Tijdens de registratieprocedure kiest de Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de Klant na registratie kan inloggen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. Nadat de Klant de registratie heeft afgerond, kan de Klant direct op het account inloggen en de SaaS-Dienst gebruiken.
 6. De Klant dient zijn inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) strikt geheim te houden. Cross is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt via de Dienst ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 7. Als de Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Cross daarvan in kennis te stellen, zodat Cross gepaste maatregelen kan nemen.

 

Artikel 25. Beschikbaarheid en onderhoud 

 1. Cross spant zich in om de SaaS-Dienst 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar te laten zijn, maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid. 
 2. Cross kan niet garanderen dat de SaaS-Dienst of de inhoud altijd beschikbaar is of vrij van fouten, gebreken, malware of virussen.
 3. Cross is gerechtigd van tijd tot tijd de functionaliteit en ontwerp van de SaaS-Dienst aan te passen. 
 4. Cross onderhoudt de SaaS-Dienst actief. Onderhoud van de SaaS-Dienst in de vorm van onderbrekingen zal bij voorkeur buiten kantooruren plaatsvinden. Onderhoud wordt indien mogelijk vooraf aangekondigd. 

 

Artikel 26. Gebruiksregels Saas-Dienst 

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de SaaS-Dienst. De Klant dient zich te onthouden van ongeoorloofd of onzorgvuldig gebruik van de Dienst. In het bijzonder dient de Klant:
  1. ervoor te zorgen dat de door de Klant gebruikte (internet- en/of telecommunicatie-) diensten, apparaten en programma’s geschikt en veilig zijn voor het gebruik van de SaaS-Dienst;
  2. de SaaS-Dienst niet te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving of rechten van derden;
  3. niet op een zodanige wijze gebruik te maken van de SaaS-Dienst dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan Cross, de SaaS-Dienst of derden;
  4. geen virussen via de SaaS-Dienst te verspreiden dan wel op andere manieren apparaten of systemen van Cross of andere gebruikers van de SaaS-Dienst te verstoren.
 2. Als er naar het oordeel van Cross aanwijzingen zijn dat de Klant in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden, dan heeft Cross het recht alle maatregelen te treffen die zij nodig acht. Zoals (i) het opschorten of beëindigen van de toegang tot de SaaS-Dienst of het account van de SaaS-Dienst en/of (ii) het verhalen van eventuele schade of kosten.
 3. Cross is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. 

 

Artikel 27. Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst met betrekking tot een SaaS-Dienst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Na deze periode wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met steeds deze zelfde periode. 
 2. De Klant is gerechtigd om de Overeenkomst tegen het einde van de looptijd op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Opzegging dient schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.  

 

Artikel 28. Vergoeding en betaling

 1. Aan het gebruik van de SaaS-Dienst is een vergoeding per maand verbonden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze vergoeding dient steeds vooraf te worden voldaan.
 2. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het door de Klant gekozen gebruiksabonnement, maar is mede afhankelijk van het daadwerkelijk aantal gebruikers dan wel gebruik-intensiteit. Als Cross  constateert dat het aantal gebruikers dan wel de gebruik-intensiteit niet aansluit bij hetgeen Partijen zijn overeengekomen, dan brengt Cross een aanvullende vergoeding bij de Klant in rekening die past bij de het daadwerkelijke gebruik.
 3. Cross kan haar tarieven jaarlijks aanpassen volgens de dan geldende Nederlandse CPI-index (zoals gepubliceerd op de website www.cbs.nl of een opvolgende website). Cross zal een aanpassing van de tarieven uiterlijk 30 dagen voordat de wijziging ingaat schriftelijk aan de Klant mededelen.

 

Hoofdstuk III. Campagne (Adverteren)

In dit Hoofdstuk III staan bepalingen vermeld die in aanvulling op Hoofdstuk I van toepassing zijn indien de Klant een Advertentieovereenkomst aangaat met Cross. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) en Hoofdstuk III (Adverteren), dan prevaleert het bepaalde in Hoofdstuk III (Adverteren). 

 

Artikel 29. Toepasselijkheid en definities 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden zijn voor dit Hoofdstuk III de volgende definities aanvullend van toepassing: 

 1. Adverteerder: de Klant die een Advertentie wenst te plaatsen in een Medium van een Uitgever. 
 2. Advertentie: een marketingmiddel om een bedrijf dan wel informatie uit te lichten, in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen gedrukt dan wel digitaal. 
 3. Advertentieovereenkomst:  de Overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Cross op grond van lastgeving ten behoeve van de Adverteerder, maar in eigen naam, één of meerdere overeenkomsten met een Uitgever aangaat voor het plaatsen van Advertenties ten behoeve van de Adverteerder in een Medium.  
 4. Medium: een middel voor het geven van informatie, zoals een tijdschrift of een krant, waarin de Advertenties worden gepubliceerd.  
 5. Premium Abonnement: de Overeenkomst c.q. het premium abonnement dat de Adverteerder bij Cross afsluit, tegen een vooraf overeengekomen vergoeding, op grond waarvan de Adverteerder toegang krijgt tot specifieke functies in het campagneportaal, waaronder begrepen campagne/meetresultaten van de geplaatste Advertenties.   
 6. Uitgever: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon waarmee Cross (als lasthebber) een overeenkomst aangaat voor het plaatsen van een Advertentie ten behoeve van de Adverteerder (als lastgever) in een Medium van de Uitgever.  

 

Artikel 30. Aard van de dienstverlening

 1. Door het aangaan van de Advertentieovereenkomst met Cross, verleent de Adverteerder aan Cross hierbij de bevoegdheid – bij wijze van lastgeving in de zin van artikel 7:414 BW – om in eigen naam maar voor rekening van de Adverteerder rechtshandelingen te verrichten ex artikel 7:414 lid 2. In dat kader zal Cross een overeenkomst aangaan met een Uitgever voor het plaatsen van Advertenties ten behoeve van de Adverteerder in een Medium van de Uitgever.   
 2. Het is aan de Adverteerder, als lastgever, bekend dat Cross, als lasthebber, belang kan hebben bij de totstandkoming van de rechtshandeling, als bedoeld in artikel 7:418 BW. 
 3. Cross is, als lasthebber, partij bij de overeenkomst met de Uitgever jegens wie hij de betreffende rechtshandeling verricht. Cross is nimmer gehouden inzicht te verschaffen aan de Adverteerder in de overeenkomst(en) die Cross sluit met de Uitgever uit hoofde van de overeenkomst van lastgeving met de Adverteerder. 
 4. Alle handelingen en werkzaamheden die Cross in het kader van de Advertentieovereenkomst verricht, geschieden voor rekening en risico van de Adverteerder. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst alsook de overeenkomst die Cross ten behoeve van de Adverteerder heeft gesloten met de Uitgever voor het plaatsen van de Advertentie in het Medium. 
 5. De Adverteerder is zich ervan bewust dat de Uitgever aanvullende voorwaarden kan stellen c.q. aanwijzingen kan geven met betrekking tot de plaatsing van de Advertentie(s).  

 

Artikel 31. Voorwaarden Advertenties 

 1. De Adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertenties. 
 2. De Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. De Adverteerder vrijwaart Cross voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Cross geleden of te lijden schade. 
 3. Cross behoudt zich het recht voor de inhoud en de vorm van Advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de Adverteerder recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs. 
 4. Cross heeft het recht om een Advertentie zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Adverteerder. 
 5. De Adverteerder mag de beschikbare advertentieruimte slechts gebruiken voor het plaatsen van Advertenties en mededelingen met betrekking tot de onderneming van Adverteerder. Het is de Adverteerder niet toegestaan om de advertentieruimte door te verkopen. 
 6. Cross zal de Uitgever namens de Adverteerder verzoeken rekening te houden met een verzoek om plaatsing van een Advertentie op een bepaalde pagina of plaats, maar kan inwilliging niet garanderen. Indien een verzoek wordt ingewilligd kan Cross hiervoor een toeslag in rekening brengen bij de Adverteerder.  

 

Artikel 32. Advertentiemateriaal

 1. De Adverteerder dient het advertentiemateriaal conform de door Cross verstrekte specificaties en op de door Cross aangegeven wijze aan te leveren bij Cross. 
 2. De Adverteerder draagt het risico van tijdige en juiste aflevering van het advertentiemateriaal aan Cross, ongeacht de wijze van verzending. De uiterlijke aanlevertermijn is gespecificeerd in de Advertentieovereenkomst. Het advertentiemateriaal dat later is aangeleverd, onvolledig of ongeschikt is kan worden geweigerd door Cross en/of Uitgever. Tevens kunnen te late, onvolledige of ongeschikte advertentiematerialen extra kosten met zich meebrengen, welke kosten volledig voor rekening van de Adverteerder komen.  
 3. De Adverteerder staat er voor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen of computerprogramma’s van Cross. 
 4. Cross staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van de Advertentie in het Medium. Cross kan echter geen reproductie garanderen en de Adverteerder dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen. 
 5. Cross c.q. de Uitgever spant zich ervoor in de Advertentie te publiceren gedurende de overeengekomen publicatieperiode. In geval van een advertentieplaatsing in digitale media garandeert Cross niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. Cross is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium. 
 6. Cross c.q. de Uitgever is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het digitale Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium. 
 7. Het is de Adverteerder niet toegestaan de betreffende Advertentie en/of het betreffende Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van Cross te gebruiken voor andere media en/of andere activiteiten. 

 

Hoofdstuk IV. Campagne (Deelname) 

In dit Hoofdstuk IV staan bepalingen vermeld die in aanvulling op Hoofdstuk I  van toepassing zijn indien de Klant een Deelnameovereenkomst aangaat met Cross. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) en Hoofdstuk IV (Campagnedeelname), dan prevaleert het bepaalde in Hoofdstuk IV (Campagnedeelname). 

 

Artikel 33. Toepasselijkheid en definities

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden zijn voor dit Hoofdstuk IV de volgende definities aanvullend van toepassing: 
  1. Campagne: een congres, beurs, event of een bijeenkomst in de ruimste zin van het woord, waar de Deelnemer aan zal gaan deelnemen op grond van de Deelnameovereenkomst. 
  2. Deelnameovereenkomst: overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Cross op grond van lastgeving ten behoeve van de Deelnemer, maar in eigen naam, een of meerdere overeenkomst(en) met een Derde aangaat op grond waarvan de Deelnemer zal gaan deelnemen aan een Campagne.  
  3. Deelnemer: de Klant die wenst deel te nemen aan een Campagne van een Derde. 
  4. Derde: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon waarmee Cross (als lasthebber) een overeenkomst aangaat op grond waarvan de Deelnemer (als lastgever) zal gaan deelnemen aan een Campagne. 

 

Artikel 34. Aard van de dienstverlening

 1. Door het aangaan van de Deelnameovereenkomst met Cross,  verleent de Deelnemer aan Cross hierbij de bevoegdheid – bij wijze van lastgeving in de zin van artikel 7:414 BW – om in eigen naam maar voor rekening van de Deelnemer rechtshandelingen te verrichten ex artikel 7:414 lid 2. In dat kader zal Cross een overeenkomst aangaan met een Derde op grond waarvan de Deelnemer zal gaan deelnemen aan een Campagne.
 2. Het is aan de Deelnemer, als lastgever, bekend dat Cross, als lasthebber, belang kan hebben bij de totstandkoming van de rechtshandeling, als bedoeld in artikel 7:418 BW. 
 3. Cross is, als lasthebber, partij bij de overeenkomst met de Derde jegens wie hij de betreffende rechtshandeling verricht. Cross (en/of de Derde) is nimmer gehouden inzicht te verschaffen aan de Deelnemer in de overeenkomst(en) die Cross sluit met Derde uit hoofde van de overeenkomst van lastgeving met de Deelnemer. 
 4. Alle handelingen en werkzaamheden die Cross in het kader van de Deelnameovereenkomst verricht, geschieden voor rekening en risico van de Deelnemer. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Deelnameovereenkomst alsook de overeenkomst die Cross ten behoeve van de Deelnemer heeft gesloten met de Derde op grond waarvan de Deelnemer zal gaan deelnemen aan een Campagne. 
 5. De Deelnemer is zich ervan bewust dat de Derde aanvullende voorwaarden kan stellen c.q. aanwijzingen kan geven met betrekking tot zijn deelname aan het Campagne. 
 6. Cross aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die de Deelnemer ten gevolge van zijn deelname aan het Campagne ondervindt of aanricht. 

 

 

 

Artikel 35. Campagnedeelname 

 1. Cross c.q. de Derde stelt de data waarop en de plaats waar de Campagne wordt gehouden vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van de Campagne en afbraak, voor zover van toepassing.  
 2. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of plaats van de Campagne blijft de Deelnameovereenkomst onverkort van kracht. In geen geval kan de Deelnemer jegens Cross aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade ter zake.
 3. Voor zover dit in de offerte c.q. Deelnameovereenkomst is aangegeven, heeft de Deelnemer gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte. Cross is gerechtigd de indeling van de Campagne te herzien en daarbij de aan de Deelnemer toegewezen standruimte te wijzigen. Cross spant zich in om in zodanig geval voor de Deelnemer qua oppervlakte een vergelijkbare standruimte te bieden.  

 

Artikel 36. Verplichtingen van de Deelnemer

 1. De Deelnemer is gehouden van de hem toegewezen stand gebruik te maken op een wijze, die overeenkomt met het doel waarvoor hem deze is toegewezen. De Deelnemer kan een voorkeur opgeven voor een locatie. Cross c.q. de Derde is nimmer verplicht de door de Deelnemer aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan de Deelnemer naar eigen oordeel indelen. 
 2. Het is de Deelnemer verboden de aan hem toegewezen stand geheel aan derden, onder welke benaming of welke titel ook, voor gebruik af te staan. 
 3. Het is de Deelnemer verboden zodanig gebruik te maken van de hem toegewezen stand dat daardoor voor andere deelnemers of bezoekers hinderlijk lawaai, belemmering van toegang andere hinder, gevaar of schade kan ontstaan, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Cross (en/of de Derde). 
 4. De Deelnemer is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de Derde is bepaald. 
 5. De Derde is in het kader van een goed verloop van de Campagne gerechtigde aanvullende (veiligheids-)voorschriften te geven. 
 6. Indien de Deelnemer enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of geen gevolg geeft aan een aanwijzing van Cross en/of de Derde, dan is Cross en/of de Derde gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet uitsluitend: 
  1. het ontzeggen van de toegang tot (de opbouw van) de Campagne;
  2. de standruimte van de Deelnemer te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van de Deelnemer bepaalde goederen te verwijderen, op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen; 
  3. de Deelnemer deelname aan een volgende Campagne te ontzeggen. 

 

Artikel 37. Te exposeren artikelen 

 1. Indien van toepassing, zal de Deelnemer tijdens de duur van de Campagne de stand met voldoende artikelen bezet houden. 
 2. De Deelnemer is niet gerechtigd andere artikelen te exposeren dan die vermeld zijn in de Deelnameovereenkomst. 
 3. De artikelen van de Deelnemer zijn en blijven gedurende de duur van de Campagne, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor rekening en risico van de Deelnemer. Cross is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van goederen en/of artikelen van de Deelnemer. 

 

Artikel 38. Annulering 

 1. Bij annulering van de Deelnameovereenkomst door de Deelnemer is Cross gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van het met de betreffende deelname gemoeide bedrag aan de Deelnemer in rekening te brengen bij annulering. 
 2. De Deelnemer dient Cross schriftelijk op de hoogte te stellen van de annulering 
 3. Een annulering op grond van dit artikel bevrijdt de Deelnemer niet van zijn (overige) verplichting(en) uit hoofde van uit de overeenkomst die Cross ten behoeve van de Deelnemer heeft gesloten met de Derde op grond waarvan de Deelnemer zal gaan deelnemen aan een Campagne.
 4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden heeft Cross het recht om met onmiddellijke ingang de Deelnameovereenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  1. In geval van een (bindende) aanwijzing of voorschrift van een bevoegd overheidsorgaan aan de Derde ter zake van (de vergunning tot) het organiseren of inrichting van de Campagne; 
  2. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor de Campagne naar het oordeel van Cross; 
  3. Bij wijziging van de omstandigheden en/of de inzichten van Cross en/of de Derde, op zodanige wijze dat Cross de deelname van de Deelnemer aan de Campagne bij bekendheid met deze omstandigheden en/of inzichten niet tot stand had laten komen.
  4. Als Cross gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Deelnemer en zijn alle vorderingen van Cross direct opeisbaar. 
 

Dit is hoe je wél opvalt tijdens een vakbeurs

Een effectieve beursdeelname draait om meer dan alleen een mooie stand – opinie

Virtueel kopje koffie met Algemene voorwaarden: Daag Algemene voorwaarden uit om mee te denken...

Daag Algemene voorwaarden uit om jouw concept te ontwikkelen!

Kan Algemene voorwaarden jou helpen bij het ontwikkelen van een pakkend concept? Laat je gegevens achter, hij neemt zo snel mogelijk contact met je op. Liever zelf contact opnemen? Dat mag natuurlijk ook.

Reserveer je advertentie Algemene voorwaarden direct!

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!