Cross

Algemene voorwaarden

Download hier de algemene voorwaarden

Click here for the English version of our terms

30-08-2022

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities
Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld.
a. Algemene Voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56824742.
b. Cross: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Cross Media Nederland B.V., handelend onder de handelsnaam Cross, gevestigd aan de Nieuwe Haven 133, 3116 AC te Schiedam en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 56824742.
c. Diensten: alle werkzaamheden waartoe Klant opdracht heeft gegeven aan Cross, waaronder maar niet uitsluitend begrepen advisering marketingstrategie, het creëren van content, verkoopdiensten (o.a. mediaverkoop en sponsorwerving), campagnemanagement en het aanbieden van een Platform, één en ander in de ruimste zin van het woord.
d. Intellectuele Eigendom: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – auteursrechten, databankrechten, rechten op domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten.
e. Klant: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Diensten van Cross afneemt op grond van de Overeenkomst.
f. Overeenkomst: overeenkomst(en) tussen Klant en Cross op basis waarvan Cross haar Diensten levert aan Klant, zoals de Advertentieovereenkomst, de Deelnameovereenkomst en het Premium Abonnement, en waarvan deze Algemene Voorwaarden een onlosmakelijk onderdeel uitmaken.
g. Partijen: Cross en Klant gezamenlijk.
h. Producten: de mediale producten die Cross levert, waaronder maar niet uitsluitend begrepen magazines en het faciliteren en beschikbaar houden van het Platform, podcasts en webinars.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten met Cross, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien Cross niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Cross in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Cross en de Klant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 5. Cross behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Klant. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 6. Alle artikelen genoemd in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op Hoofdstuk II (Adverteren), Hoofdstuk III (Congresdeelname) en Hoofdstuk IV (Videoplatform) van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Cross zijn vrijblijvend. Een door Cross verzonden aanbod komt na dertig (30) dagen te vervallen. Indien Klant een aanbod aanvaardt, behoudt Cross zich het recht voor om het aanbod binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Aanbiedingen c.q. tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 3. Cross is niet gebonden aan een door een potentiële Klant gedane afwijkende aanvaarding van een aanbod van Cross.
 4. Cross kan niet aan aanbiedingen worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 5. Een Overeenkomst tussen Cross en Klant komt tot stand doordat Klant een aanbod van Cross aanvaardt, indien Klant een order plaatst en Cross deze aanvaardt, of op het moment dat Cross zonder tegenspraak van Klant met de uitvoering van de Diensten en/of levering van de Producten is begonnen.
 6. Cross heeft het recht om een (potentiële) Klant danwel een opdracht van een (potentiële) Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden en zonder schadeplichtig te zijn uit welke hoofde dan ook.

Artikel 4. Verplichtingen Klant

 1. Klant is gehouden om alle gegevens en/of informatie, die Cross aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst en/of waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat Cross die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de Overeenkomst, ter beschikking te stellen in de vorm, in de veelvoud en op de wijze als Cross wenst en bovendien zo tijdig dat Cross de opdracht zonder vertraging kan uitvoeren. Cross heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Klant aan de voornoemde verplichting heeft voldaan.
 2. Als zich feiten of omstandigheden voordoen waarvan Klant weet of redelijkerwijs kan weten dat zij voor de uitvoering van de Overeenkomst van belang (kunnen) zijn, dan stelt Klant Cross onmiddellijk van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
 3. De uit de vertraging in de uitvoering van de Overeenkomst voortvloeiende extra kosten ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde informatie, gegevens of bestanden, komen voor rekening van Klant.
 4. Als Klant informatiedragers, elektronische bestanden, software, e.d. beschikbaar stelt aan Cross, garandeert Klant dat deze geen virussen, defecten of een vergelijkbaar probleem hebben.
 5. Indien Diensten op locatie dienen te worden uitgevoerd, is Klant ervoor verantwoordelijk dat de locatie en de benodigde faciliteiten aan Cross gratis ter beschikking wordt gesteld.
 6. Als Klant tekortschiet in de naleving van de in de leden 1 t/m 5 genoemde verplichtingen en daaruit voor Cross extra kosten of werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is Klant gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Cross te vergoeden.

Artikel 5. Uitvoering overeenkomst

 1. Cross zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op basis van een inspanningsverplichting. Cross garandeert dan ook niet het met een Overeenkomst beoogde resultaat.
 2. Cross bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de Diensten worden uitgevoerd, maar neemt daarbij de door Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.
 3. Wanneer in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde Diensten en/of levering van de Producten, is dit ten allen tijde een tijdsindicatie doch nimmer een fatale termijn. Overschrijding van een opgegeven termijn door Cross geeft Klant geen recht op ontbinding van de Overeenkomst dan wel recht op enige schadevergoeding.
 4. Cross heeft het recht bepaalde Diensten of leveringen te laten verrichten door derden.
 5. Cross is gerechtigd om de naam en het logo van Klant te gebruiken als referentie en/of als klantcase.

Artikel 6. Advisering

 1. De doorlooptijd van het uitvoeren van Diensten op het gebied van advisering is afhankelijk van meerdere factoren en omstandigheden, waaronder doch niet uitsluitend de kwaliteit van de door Klant verstrekte gegevens en informatie en de medewerking van Klant dan wel relevante derden.
 2. Het gevolg van het gebruik van het advies(rapport) van Cross, in de breedste zin des woords, door Klant is steeds voor rekening en risico van Klant. Onverminderd de mogelijkheid tot het leveren van tegenbewijs door Cross ligt de bewijslast, inhoudende dat de (wijze van) advies niet zou voldoen aan hetgeen in redelijkheid mag worden verwacht dan wel schriftelijk is overeengekomen of aan hetgeen van een redelijk handelend en bekwaam soortgelijk bedrijf mag worden verwacht, geheel bij Klant.
 3. Klant is niet gerechtigd om op enigerlei wijze de werkwijze, de methoden en technieken van Cross en/of de inhoud van de adviezen of rapportages van Cross op enigerlei wijze openbaar maken dan wel (inzage) te verstrekken in, behoudens voorafgaande nadrukkelijke schriftelijke toestemming van Cross is.

Artikel 7. Wijzigingen, meer- en minderwerk

 1. Klant kan Cross schriftelijk verzoeken om de Overeenkomst te wijzigen. Cross is pas verplicht om aan een verzoek tot wijziging uitvoering te geven als Cross schriftelijk akkoord heeft gegeven op het verzoek van Klant.
 2. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van Klant of noodzakelijkerwijs uit de Diensten voortvloeiende extra werkzaamheden die niet zijn opgenomen in het aanbod of Overeenkomst.
 3. Als Cross instemt met een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst en de Overeenkomst daardoor geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd, dan is Cross gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van de voor de niet-uitgevoerde Diensten verschuldigde vergoeding zal bedragen.
 4. Alle wijzigingen in de uitvoering van de Overeenkomst als gevolg van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk is, worden bij Klant in rekening gebracht wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn. Cross zal Klant zoveel mogelijk op voorhand informeren over de kosten die daarmee gepaard gaan. Het ontbreken van een schriftelijke akkoord van Klant met betrekking tot het meerwerk, laat de aanspraken van Cross op betaling onverlet.
 5. Ook in geval van een wijziging van de Overeenkomst of meerwerk blijven de Algemene Voorwaarden van toepassing.

Artikel 8. Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Klant is de volledige vergoeding verschuldigd aan Cross, die op basis van de Overeenkomst verschuldigd is. De weergegeven prijzen zijn in euro’s, exclusief BTW. De vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomsten van de verrichte Diensten.
 2. Als een prijs is gebaseerd op door Klant verstrekte informatie en deze informatie blijkt onjuist of onvolledig te zijn dan wel naderhand wijzigt, dan heeft Cross het recht de opgegeven prijzen aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 3. Cross is gerechtigd om overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat Klant de Overeenkomst kan ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving dan wel ten gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen of lonen.
 4. Cross is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot te verlangen. Een betaald voorschot zal op de laatste factuur in mindering worden gebracht. Zolang Klant de voorschotnota niet tijdig en/of niet volledig heeft voldaan, heeft Cross het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeide extra kosten bij Klant in rekening te brengen.
 5. Klant ontvangt aan het eind van de week waarin Cross de Diensten heeft verricht een factuur, tenzij anders overeengekomen. Klant dient de factuur binnen achtentwintig (28) dagen na dagtekening van de nota, zonder verrekening of opschorting, te voldoen, tenzij anders overeengekomen, via de door Cross aangewezen betaalmethode. Eventuele aanvullende kosten in verband met betalingen vanuit of naar het buitenland komen voor rekening van Klant.
 6. Indien Klant haar betalingsverplichting niet correct en/of tijdig nakomt, is Klant van rechtswege in verzuim. Klant moet in dat geval de wettelijke incassokosten en rente aan Cross voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Cross moet maken ter incasso van hetgeen Klant ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van Klant.
 7. Cross is gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten als Klant zijn betalingsverplichting(en) niet nakomt.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Cross heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden tot ontbinding en opschorting – het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  a. Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. Cross na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen;
  c. Een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance ten behoeve van Klant is ingediend;
  d. Een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve van Klant is ingediend;
  e. de activiteiten van Klant worden beëindigd of het bedrijf van Klant wordt geliquideerd.
  f. ten laste van Klant beslag is gelegd;
  g. Klant anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn vermogen of delen daarvan verliest.
  Klant is verplicht om Cross onmiddellijk in kennis te stellen van het intreden van een in sub c tot en met g bedoelde gebeurtenis.
 2. Als Cross gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van Klant en zijn alle vorderingen van Cross direct opeisbaar.
 3. Klant doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van zijn/haar (betalings-)verplichtingen, tenzij Klant een consument is.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Cross is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt. Hetzelfde geldt voor door Cross ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derde(n).
 2. Cross is niet aansprakelijk voor eventuele schade(n) in geval overmacht, zoals bedoeld in artikel 11.
 3. Cross is nooit aansprakelijk voor enige indirecte schade, daaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Cross kan nooit aansprakelijk zijn voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Cross is uitgegaan van door of namens Klant verstrekte onjuiste of onvolledige informatie of gegevens.
 5. Cross kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
  a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;
  b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Cross aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 6. Indien en voor zover Cross aansprakelijk blijkt te zijn, is haar (cumulatieve) aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Cross in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien, om welke reden dan ook, geen of onvoldoende uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere (cumulatieve) aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, er niet toe kunnen leiden dat een geldbedrag aan Klant dient te worden betaald hoger dan het bedrag dat Klant aan Cross betaald heeft in het kader van de Overeenkomst, althans voor dat gedeelde van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. Cross neemt de gebruikelijke zorg in acht met betrekking tot haar Diensten, maar garandeert niet dat deze foutloos zullen zijn. Alle weergegeven informatie en content van Cross zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. Tevens is Cross niet aansprakelijk indien er schade ontstaat aan materialen die door Klant ter beschikking gesteld zijn, zoals maar niet uitsluitend aan litho’s, werktekeningen, dia’s, lay-outs en andere materialen, behoudens de gevallen van grove schuld of grove nalatigheid.
 8. Cross is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de publicatie, beschikbaarheid of werking van informatie, content en/of de Diensten, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Diensten in strijd met deze Algemene Voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Diensten zijn bedoeld.
 9. Elke aansprakelijkheid van Cross vervalt door verloop van 6 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst – om welke reden dan ook – is geëindigd.
 10. Klant vrijwaart Cross voor alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Cross en Klant bestaande Overeenkomst.
 11. Klant vrijwaart Cross uitdrukkelijk voor aanspraken van derden met betrekking tot recht van Intellectuele Eigendom op de door Klant aan Cross verstrekte informatie, gegevens en/of tekeningen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Cross is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Cross geen invloed kan uitoefenen en waardoor Cross niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals oorlog, oproer, pandemieën, epidemieën, quarantaine, terrorisme, werkstaking, brand, milieu- en waterschade, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden, storingen of uitvallen van het internet, stroomstoringen, netwerkaanvallen van malware, arbeidsongeschiktheid van personeel of ingeschakelde derde, annulering door derden, wanprestatie door (toe)leverancier(s), algemene vervoersproblemen en storingen in het computernetwerk.
 2. Cross kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding aan de andere partij.
 3. Als Cross ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Cross gerechtigd om deze reeds nagekomen dan wel na te komen gedeelte te factureren. Klant is verplicht om deze factuur te voldoen

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is Klant uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van Cross, alsmede op de goede naam van Cross. Alle Intellectuele Eigendomsrechten en auteursrechten van Cross waaronder de grafische ontwerpen, ideeën, foto’s, filmmateriaal, (elektronische) bestanden, en dergelijke die door Cross in het kader van de Diensten en/of Producten worden ontwikkeld c.q. geleverd, berusten uitsluitend bij Cross dan wel door haar ingeschakelde derden.
 2. Het is elke Klant verboden om de (inhoud) van de Diensten te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of te wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cross. De door Cross verstrekte stukken, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, ontwerpen, afbeeldingen, modellen en andere producten/Diensten van Cross, aan Klant zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant.
 3. De (inhoud van) de Diensten, Producten en het aanbod kan beschermd worden door Intellectuele Eigendomsrechten en/of handelsmerken. Door de Diensten te gebruiken gaat elke Klant ermee akkoord dat de Intellectuele Eigendomsrechten berusten bij Cross en/of de door haar ingeschakelde derden, dan wel bij de betreffende Klant. Klant is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Diensten en/of Producten, alsmede de daarop rustende Intellectuele Eigendomsrechten, te respecteren.

Artikel 13. Geheimhouding en privacy

 1. Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan derden te verstrekken dan wel de informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle Partijen een geheimhoudingsplicht. Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een van de Partijen is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Het kan zo zijn dat Klant voor de uitvoering van de Overeenkomst data en persoonsgegevens aan Cross verstrekt Cross is in dat geval aan te merken als (mede)verantwoordelijke.
 3. Klant staat in voor de rechtmatige verwerking van de verkregen data en persoonsgegevens.
 4. Klant garandeert dat de persoonsgegevens zoals verstrekt aan Cross volledig en juist zijn.
 5. Partijen zijn ieder zelf verantwoordelijk voor de beveiliging van persoonsgegevens die onder hun verantwoordelijkheid vallen. Partijen zullen voldoende en passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren en in stand houden om de persoonsgegevens te beschermen zoals de wetgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – van hen eist.
 6. Cross is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door Klant niet naleven van de (privacy)wetgeving. Klant vrijwaart Cross voor aanspraken van derden op grond van dergelijke schade. Deze vrijwaring geldt ook voor de kosten die Cross in verband met die aanspraken heeft moeten maken, daaronder begrepen de juridische kosten van (gerechtelijke) procedures en de kosten van eventuele boetes die aan Cross worden opgelegd.
 7. De wijze waarop Cross zorgdraagt voor de privacy van Klant en derden staat beschreven in de privacyverklaring zoals gepubliceerd op de website van Cross.

Artikel 14. Retentierecht

 1. Cross heeft het recht de teruggave van bescheiden van Klant, die Cross voor het verrichten van de Diensten onder zich heeft, op te schorten als en gedurende de periode dat Klant een opeisbare vordering niet of niet volledig aan Cross heeft voldaan.
 2. Cross is niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door hem uitgeoefende retentierecht.

Artikel 15. Klachten

 1. Een klacht met betrekking tot de verrichte Diensten moet schriftelijk binnen zeven (7) dagen nadat de Diensten zijn verricht of na de verzenddatum van de stukken/informatie waarover Klant klaagt, of binnen zeven (7) dagen na de ontdekking van het gebrek indien Klant aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Cross kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
 2. Een klacht met betrekking tot een ontvangen factuur moet schriftelijk binnen zeven (7) dagen na factuurdatum aan Cross kenbaar worden gemaakt, onder opgave van de aard en de grond van de klachten.
 3. Een klacht schort de betalingsverplichting van Klant niet op.
 4. Als de klacht niet tijdig wordt ingesteld vervallen alle rechten van Klant in verband met de klacht.
 5. Als Cross oordeelt dat een klacht terecht is uitgebracht, dan heeft Cross de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Overeenkomst tegen een restitutie naar evenredigheid van door Klant reeds betaalde vergoeding.
 6. Als Cross oordeelt dat een klacht onterecht is uitgebracht, dan komen de kosten daardoor ontstaan – daaronder begrepen onderzoekskosten – aan de zijde van Cross voor rekening van Klant.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cross partij is, is Nederlands recht van toepassing.
 2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen tussen Cross en Klant worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarin Cross is gevestigd.
 3. Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

Hoofdstuk II. Adverteren

Artikel 17. Toepasselijkheid en definities

 1. Hoofdstuk II is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I indien Klant een Advertentieovereenkomst met Cross sluit.
 2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) en Hoofdstuk II (Adverteren), dan prevaleert het bepaalde in Hoofdstuk II (Adverteren).
 3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden zijn voor dit Hoofdstuk II de volgende definities aanvullend van toepassing:
  a. Advertentie: een marketingmiddel om een bedrijf dan wel informatie uit te lichten, in welke vorm dan ook, daaronder mede begrepen gedrukt dan wel digitaal.
  b. Advertentieovereenkomst: de Overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Cross op grond van lastgeving ten behoeve van Klant, maar in eigen naam, een of meerdere overeenkomsten met een Uitgever aangaat voor het plaatsen van Advertenties ten behoeve van Klant in een Medium.
  c. Campagneportaal: het digitale platform van Cross waar Klant toegang toe krijgt wanneer Klant een Advertentieovereenkomst aangaat met Cross, al dan niet tegen betaling in geval van een Premium Abonnement.
  d. Medium: een middel voor het geven van informatie, zoals een tijdschrift of een krant, waarin de Advertenties worden gepubliceerd.
  e. Premium Abonnement: de Overeenkomst c.q. het premium abonnement dat Klant bij Cross afsluit, tegen een vooraf overeengekomen vergoeding, op grond waarvan Klant toegang krijgt tot specifieke functies in het Campagneportaal, waaronder begrepen campagne/meetresultaten van de geplaatste Advertenties.
  f. Uitgever: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon waarmee Cross (als lasthebber) een overeenkomst aangaat voor het plaatsen van een Advertentie ten behoeve van Klant (als lastgever) in een Medium van de Uitgever.

Artikel 18. Aard van de dienstverlening

 1. Door het aangaan van de Advertentieovereenkomst met Cross, verleent Klant aan Cross hierbij de bevoegdheid – bij wijze van lastgeving in de zin van artikel 7:414 BW – om in eigen naam maar voor rekening van Klant rechtshandelingen te verrichten ex artikel 7:414 lid 2. In dat kader zal Cross een overeenkomst aangaan met een Uitgever voor het plaatsen van Advertenties ten behoeve van Klant in een Medium van de Uitgever.
 2. Het is aan Klant, als lastgever, bekend dat Cross, als lasthebber, belang kan hebben bij de totstandkoming van de rechtshandeling, als bedoeld in artikel 7:418 BW.
 3. Cross is, als lasthebber, partij bij de overeenkomst met de Uitgever jegens wie hij de betreffende rechtshandeling verricht. Cross en/of de Uitgever is nimmer gehouden inzicht te verschaffen aan Klant in de overeenkomst(en) die zij sluit met de Uitgever uit hoofde van de overeenkomst van lastgeving met Klant.
 4. Alle handelingen en werkzaamheden die Cross in het kader van de Advertentieovereenkomst verricht, geschieden voor rekening en risico van Klant. Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst alsook de overeenkomst die Cross ten behoeve van Klant heeft gesloten met de Uitgever voor het plaatsen van de Advertentie in het Medium.
 5. Klant is zich ervan bewust dat de Uitgever aanvullende voorwaarden kan stellen c.q. aanwijzingen kan geven met betrekking tot de plaatsing van de Advertentie(s).

Artikel 19. Voorwaarden Advertenties

 1. Klant is verantwoordelijk voor de inhoud van de Advertenties.
 2. De Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd zijn met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden. Klant vrijwaart Cross voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door Cross geleden of te lijden schade.
 3. De Uitgever en/of Cross behoudt zich het recht voor de inhoud en de vorm van Advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat Klant recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.
 4. Cross heeft het recht om een Advertentie zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens Klant.
 5. Klant mag de beschikbare advertentieruimte slechts gebruiken voor het plaatsen van Advertenties en mededelingen met betrekking tot de onderneming van Klant. Het is Klant niet toegestaan om de advertentieruimte door te verkopen.
 6. Cross zal de Uitgever namens Klant verzoeken rekening te houden met een verzoek om plaatsing van een Advertentie op een bepaalde pagina of plaats, maar kan inwilliging niet garanderen. Indien een verzoek wordt ingewilligd kan Cross hiervoor een toeslag in rekening brengen bij Klant.

Artikel 20. Advertentiemateriaal

 1. Klant dient het advertentiemateriaal conform de door Cross verstrekte specificaties en op de door Cross aangegeven wijze aan te leveren bij Cross.
 2. Klant draagt het risico van tijdige en juiste aflevering van het advertentiemateriaal aan Cross, ongeacht de wijze van verzending. De uiterlijke aanlevertermijn is gespecificeerd in de Advertentieovereenkomst. Het advertentiemateriaal dat later is aangeleverd, onvolledig of ongeschikt is kan worden geweigerd door Cross en/of Uitgever. Tevens kunnen te late, onvolledige of ongeschikte advertentiematerialen extra kosten met zich meebrengen, welke kosten volledig voor rekening van Klant komen.
 3. Klant staat er voor in dat digitaal aangeleverd advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen of computerprogramma’s van Cross.
 4. Cross staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van de Advertentie in het Medium. Cross kan echter geen reproductie garanderen en Klant dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
 5. Cross c.q. de Uitgever spant zich ervoor in de Advertentie te publiceren gedurende de overeengekomen publicatieperiode. In geval van een advertentieplaatsing in digitale media garandeert Cross niet dat de Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Medium te allen tijde toegankelijk is. Cross is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Medium.
 6. Cross c.q. de Uitgever is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het digitale Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Medium.
 7. Het is Klant niet toegestaan de betreffende Advertentie en/of het betreffende Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van Cross te gebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

Artikel 21. Annulering

 1. Bij annulering van de Advertentieovereenkomst c.q. de opdracht tot advertentieplaatsing door Klant, is Cross gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van het met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag aan Klant in rekening te brengen bij annulering.
 2. Klant dient Cross schriftelijk op de hoogte te stellen van de annulering.
 3. Een annulering op grond van dit artikel bevrijdt Klant niet van zijn (overige) verplichting(en) uit hoofde van uit de overeenkomst die Cross ten behoeve van Klant heeft gesloten met de Uitgever voor het plaatsen van de Advertentie in het Medium van de Uitgever.

Artikel 22. Campagneportaal

 1. In het kader van de Advertentieovereenkomst krijgt Klant toegang tot het Campagneportaal van Cross. Het Campagneportaal is het digitale platform van Cross waar Klant onder andere het advertentiemateriaal dient aan te leveren, inzicht krijgt in de mediaplanning, takenlijst en waar Klant eventuele reminders ontvangt. Cross verstrekt aan Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het gebruik van het Campagneportaal voor bepaalde tijd.
 2. Voor het Campagneportaal krijgt Klant inloggegevens van Cross. Klant dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Cross is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat Klant die inlogt in het Campagneportaal ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant.
 3. Als Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Cross daarvan in kennis te stellen, zodat Cross gepaste maatregelen kan nemen indien noodzakelijk.
 4. Op Cross rust een inspanningsverplichting om (de toegang tot) het Campagneportaal voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, maar garandeert niet dat het Campagneportaal te allen tijde volledig beschikbaar zal zijn.
 5. Cross is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel een gevaar kan ontstaan in het gebruik van het Campagneportaal, om de toegang tot het campagneportaal (tijdelijk) te blokkeren. Cross is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van een account en het Campagneportaal te kunnen waarborgen.
 6. Cross is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Cross ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van het Campagneportaal. Cross kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Klant, de beschikbaarheid van het Campagneportaal beperken indien Cross dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Cross, of om onderhoud uit te voeren aan het Platform. Cross is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan het Campagneportaal en kan nieuwe functionaliteiten introduceren.
 7. Cross zal Klant zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan het Campagneportaal, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op het gebruik.
 8. In overmachtssituaties of nationale noodtoestanden kan Cross de manier waarop haar Dienst wordt aangeboden (tijdelijk) aanpassen. Hierbij kan tevens de beschikbaarheid (tijdelijk) worden beperkt of uitgebreid.
 9. Cross onderhoudt het Campagneportaal actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.

Artikel 23. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Klant accepteert dat het Campagneportaal, de Dienst, de bijbehorende software de structuur en de softwareprogramma’s in de breedste mogelijke zin, behoren tot het Intellectuele Eigendom van Cross.
 2. Het Intellectuele Eigendom op de Advertenties en/of het advertentiemateriaal dat Klant aan Cross verstrekt in het kader van de Advertentieovereenkomst, berust bij Klant. Voor zover nodig voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst verleent Klant aan Cross gedurende de looptijd van de Advertentieovereenkomst een recht tot gebruik van het auteursrecht, alsmede alle overige rechten van Intellectuele Eigendom.
 3. Klant vrijwaart Cross voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden die betrekking hebben op het gebruik door Cross van de door Klant aan Cross verstrekte Advertentie en/of het door Klant aan Cross verstrekte advertentiemateriaal en de daarop rustende auteursrechten, alsmede alle overige rechten van Intellectuele Eigendom. Artikel 24. Premium Abonnement
 4. Klant heeft de mogelijkheid om bij Cross een Premium Abonnement af te sluiten tegen betaling, op grond waarvan Klant toegang krijgt tot specifieke functies in het Campagneportaal waaronder begrepen campagne/meetresultaten van de geplaatste Advertenties. De specificaties van de periode, het aantal gebruikers en de prijzen hiervan zijn gespecificeerd in de Overeenkomst c.q. het Premium Abonnement.
 5. Het Premium Abonnement wordt aangegaan voor bepaalde tijd en wel voor een periode van twaalf (12) maanden. Klant kan de Overeenkomst gedurende deze periode niet tussentijds opzeggen.
 6. Na afloop van de overeengekomen abonnementsperiode wordt het Premium Abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd, tenzij Klant het Premium Abonnement schriftelijk bij Cross opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voor afloop van de overeengekomen abonnementsperiode. Gedurende deze verlenging voor onbepaalde tijd kan Klant het Premium Abonnement tussentijds tegen het einde van de maand opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 7. De abonnementsprijs wordt door Cross jaarlijks bij vooruitbetaling gefactureerd.
 8. Cross behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de abonnementstarieven te wijzigen, onder andere op grond van de jaarlijkse indexatie.

Hoofdstuk III: Congresdeelname

Artikel 25. Toepasselijkheid en definities

 1. Hoofdstuk III is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I indien Klant een Deelnameovereenkomst met Cross sluit.
 2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) en Hoofdstuk III (Congresdeelname), dan prevaleert het bepaalde in Hoofdstuk III (Congresdeelname).
 3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden zijn voor dit Hoofdstuk III de volgende definities aanvullend van toepassing:
  a. Congres: een congres, beurs of een bijeenkomst in de ruimste zin van het woord, waar Klant aan zal gaan deelnemen op grond van de Deelnameovereenkomst.
  b. Deelnameovereenkomst: overeenkomst c.q. opdracht op basis waarvan Cross op grond van lastgeving ten behoeve van Klant, maar in eigen naam, overeenkomsten met derden aangaat op grond waarvan Klant zal gaan deelnemen aan een Congres.
  c. Derde: de rechtspersoon dan wel natuurlijke persoon waarmee Cross (als lasthebber) een overeenkomst aangaat op grond waarvan Klant (als lastgever) zal gaan deelnemen aan een Congres.

Artikel 26. Aard van de dienstverlening

 1. Door het aangaan van de Deelnameovereenkomst met Cross, verleent Klant aan Cross hierbij de bevoegdheid – bij wijze van lastgeving in de zin van artikel 7:414 BW – om in eigen naam maar voor rekening van Klant rechtshandelingen te verrichten ex artikel 7:414 lid 2. In dat kader zal Cross een overeenkomst aangaan met een Derde op grond waarvan Klant zal gaan deelnemen aan een Congres.
 2. Het is aan Klant, als lastgever, bekend dat Cross, als lasthebber, belang kan hebben bij de totstandkoming van de rechtshandeling, als bedoeld in artikel 7:418 BW.
 3. Cross is, als lasthebber, partij bij de overeenkomst met de Derde jegens wie hij de betreffende rechtshandeling verricht. Cross (en/of de Derde) is nimmer gehouden inzicht te verschaffen aan Klant in de overeenkomst(en) die zij sluit met Derde uit hoofde van de overeenkomst van lastgeving met Klant.
 4. Alle handelingen en werkzaamheden die Cross in het kader van de Deelnameovereenkomst verricht, geschieden voor rekening en risico van Klant. Klant is verantwoordelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Deelnameovereenkomst alsook de overeenkomst die Cross ten behoeve van Klant heeft gesloten met de Derde op grond waarvan Klant zal gaan deelnemen aan een Congres.
 5. Klant is zich ervan bewust dat de Derde aanvullende voorwaarden kan stellen c.q. aanwijzingen kan geven met betrekking tot zijn deelname aan het Congres.
 6. Cross aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die Klant ten gevolge van zijn deelname aan het Congres ondervindt of aanricht.

Artikel 27. Congresdeelname

 1. Cross c.q. de Derde stelt de data waarop en de accommodatie waar het Congres wordt gehouden vast, alsmede de tijden voor opbouw, houden van het Congres en afbraak.
 2. Bij wijziging van de vastgestelde data, tijden en/of accommodatie blijft de Deelnameovereenkomst onverkort van kracht. In geen geval kan Klant jegens Cross aanspraak maken op enige vergoeding van gemaakte kosten of geleden schade ter zake.
 3. Klant heeft gedurende de overeengekomen periode recht op de standruimte zoals door Cross in de Deelnameovereenkomst is vastgesteld.
 4. Cross is gerechtigd de indeling van het congres te herzien en daarbij de aan Klant toegewezen standruimte te wijzigen. Cross spant zich in om in zodanig geval voor Klant qua oppervlakte een vergelijkbare standruimte te bieden.

Artikel 28. Verplichtingen Klant

 1. Klant is gehouden van de hem toegewezen stand gebruik te maken op een wijze, die overeenkomt met het doel waarvoor hem deze is toegewezen. Klant kan een voorkeur opgeven voor een locatie. Cross c.q. de Derde is nimmer verplicht de door Klant aangegeven voorkeur(en) te honoreren en kan Klant naar eigen oordeel indelen.
 2. Het is Klant verboden de aan hem toegewezen stand geheel aan derden, onder welke benaming of welke titel ook, voor gebruik af te staan.
 3. Het is Klant verboden zodanig gebruik te maken van de hem toegewezen stand dat daardoor voor andere deelnemers of bezoekers hinderlijk lawaai, belemmering van toegang andere hinder, gevaar of schade kan ontstaan, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Cross (en/of de Derde).
 4. Klant is verplicht binnen de daarvoor gestelde termijnen zijn standbouw af te breken, de standruimte te ontruimen en deze leeg en schoon op te leveren, met inachtneming van hetgeen hieromtrent door de Derde is bepaald.
 5. De Derde is in het kader van een goed verloop van het Congres gerechtigde aanvullende (veiligheids-)voorschriften te geven.
 6. Indien Klant enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of geen gevolg geeft aan een aanwijzing van Cross en/of de Derde, dan is Cross en/of de Derde gerechtigd alle maatregelen te treffen die zij nodig acht, waaronder, maar niet uitsluitend:
  a. het ontzeggen van de toegang tot (de opbouw van) het Congres;
  b. de standruimte van Klant te sluiten en/of hieruit voor rekening en risico van Klant bepaalde goederen te verwijderen, op te slaan, af te voeren en/of te vernietigen;
  c. Klant deelname aan een volgend Congres te ontzeggen.

Artikel 29. Te exposeren artikelen

 1. Indien van toepassing, zal Klant tijdens de duur van het congres de stand met voldoende artikelen bezet houden.
 2. Klant is niet gerechtigd andere artikelen te exposeren dan die vermeld zijn in de Deelnameovereenkomst.
 3. De artikelen van Klant zijn en blijven gedurende de duur van het congres, inclusief de opbouw- en afbraakperiode, voor rekening en risico van de Deelnemer. Cross is niet aansprakelijk voor schade aan, verlies of diefstal van goederen en/of artikelen van de Deelnemer.

Artikel 30. Annulering

 1. Bij annulering van de Deelnameovereenkomst door Klant is Cross gerechtigd om een vergoeding van de door hem als gevolg daarvan geleden schade te vorderen die tenminste 50% van het met de betreffende deelname gemoeide bedrag aan Klant in rekening te brengen bij annulering.
 2. Klant dient Cross schriftelijk op de hoogte te stellen van de annulering
 3. Een annulering op grond van dit artikel bevrijdt Klant niet van zijn (overige) verplichting(en) uit hoofde van uit de overeenkomst die Cross ten behoeve van Klant heeft gesloten met de Derde op grond waarvan Klant zal gaan deelnemen aan een Congres.
 4. In aanvulling op het bepaalde in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden heeft Cross het recht om met onmiddellijke ingang de Deelnameovereenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt;
  a. In geval van een (bindende) aanwijzing of voorschrift van een bevoegd overheidsorgaan aan de Derde ter zake van (de vergunning tot) het organiseren of inrichting van het Congres;
  b. Indien er onvoldoende aanmeldingen zijn voor het Congres, naar het oordeel van Cross;
  c. Bij wijziging van de omstandigheden en/of de inzichten van Cross en/of de Derde, op zodanige wijze dat Cross de deelname van Klant aan het Congres bij bekendheid met deze omstandigheden en/of inzichten niet tot stand had laten komen.
  Als Cross gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van Klant en zijn alle vorderingen van Cross direct opeisbaar.

Hoofdstuk IV: Het Platform

Artikel 31. Toepasselijkheid en definities

 1. Hoofdstuk IV (Het Platform) is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I indien Klant een Overeenkomst sluit met Cross op grond waarvan Cross een online omgeving c.q. een Platform als Dienst ter beschikking stelt aan Klant.
 2. In geval van strijdigheid tussen het bepaalde in Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) en Hoofdstuk IV (Het Platform), dan prevaleert het bepaalde in Hoofdstuk IV (Het Platform).
 3. In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 van deze Algemene Voorwaarden zijn voor dit Hoofdstuk IV de volgende definities aanvullend van toepassing:
  a. Platform: een door Cross ter beschikking gestelde online omgeving voor Klant en/of haar eindgebruikers.

Artikel 32. Aard van de dienstverlening

 1. Cross gaat een Overeenkomst aan met Klant op grond waarvan Cross voor Klant een online omgeving c.q. een Platform aan Klant ter beschikking stelt.
 2. Partijen kunnen overeenkomen dat Cross het Platform op maat maakt voor Klant.
 3. Cross vult het Platform met de door Klant aangeleverde content. De aangeleverde content komt volledig voor eigen risico van Klant.
 4. Cross verstrekt aan Klant een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor het gebruik van het Platform voor bepaalde tijd. De specificaties van de periode, het aantal gebruikers en de prijzen hiervan zijn gespecificeerd in de Overeenkomst.
 5. Cross kan nadere beperkingen of voorwaarden stellen aan de toegang tot en gebruik van bepaalde delen of functies van het Platform.

Artikel 33. Informatieverstrekking

 1. Klant is verplicht tijdig de benodigde informatie c.q. content voor het Platform aan te leveren bij Cross.
 2. Klant heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor alle inhoud die Klant beschikbaar stelt op of via het Platform.
 3. Door het verstrekken van de content aan Cross garandeert Klant dat zij de eigenaar is van alle informatie die zij aan Cross verstrekt, dan wel gemachtigd/bevoegd is om dergelijke informatie te publiceren/te openbaren via het Platform.
 4. Tevens staat Klant ervoor in dat alle informatie en/of gegevens die zij via Cross op het Platform publiceert, vrij is/zijn van daarop rustende intellectuele eigendomsrechten van derden, noch een schending van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 34. Verplichtingen Klant

 1. Het is Klant zonder toestemming van Cross niet toegestaan om informatie van en over het Platform openbaar te maken, te vermenigvuldigen en/of te bewerken.
 2. Klant is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van het Platform. In het bijzonder dient Klant:
  a. ervoor te zorgen dat de door Klant gebruikte (internet- en/of telecommunicatie-) diensten, apparaten en programma’s geschikt en veilig zijn voor het gebruik van het Platform;
  b. niet op een zodanige wijze gebruik te maken van het Platform dat de (juiste) werking daarvan wordt verhinderd, inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging of schade wordt toegebracht aan Cross, het Platform of derden;
  c. geen virussen via het Platform te verspreiden dan wel op andere manieren apparaten of systemen van Cross of andere gebruikers van het Platform te verstoren.
 3. Het is Klant niet toegestaan om het Platform te gebruiken voor handelingen in strijd met de wet, waaronder in ieder geval wordt begrepen het opslaan of verspreiden via de Dienst van informatie die lasterlijk, pornografisch, of racistisch is, het aanmaken van een account onder andermans naam of het zich op andere wijze voordoen als een ander; onfatsoenlijk taalgebruik; het plaatsen van informatie op niet daarvoor bestemde weblocaties; informatie verspreiden in strijd met auteursrechten, hyperlinks naar informatie zoals voornoemd te plaatsen; de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming verspreiden van persoonsgegevens van derden.

Artikel 35. Account

 1. Om het Platform te kunnen gebruiken, dient Klant een account aan te maken.
 2. Tijdens het registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee Klant na registratie kan inloggen op het Platform. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens, zijn gebruikersnaam en wachtwoord, strikt geheim te houden. Cross is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat Klant zich aanmeldt op het Platform ook daadwerkelijk Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van Klant.
 4. Als Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Cross daarvan in kennis te stellen, zodat Cross gepaste maatregelen kan nemen indien noodzakelijk.

Artikel 36. Beschikbaarheid van het Platform

 1. Op Cross rust een inspanningsverplichting om (de toegang tot) het Platform voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Klant, maar garandeert niet dat het Platform te allen tijde volledig beschikbaar zal zijn.
 2. Cross is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel een gevaar kan ontstaan in het gebruik van het Platform, om de toegang tot het Platform (tijdelijk) te blokkeren. Cross is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van een Account, en het Platform te kunnen waarborgen.
 3. Cross is niet verantwoordelijk voor (ver)storingen van de internet-, telecommunicatie-infrastructuur die buiten de invloedssfeer van Cross ligt en welke kunnen leiden tot onderbrekingen in de beschikbaarheid van het Platform. Cross kan, tijdelijk en met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van Klant, de beschikbaarheid van het Platform beperken indien Cross dit noodzakelijk acht gelet op eventuele capaciteitslimieten, de veiligheid/integriteit van de servers van Cross, of om onderhoud uit te voeren aan het Platform. Cross is gerechtigd om onderhoud te verrichten aan het Platform en kan nieuwe functionaliteiten introduceren.
 4. Cross zal Klant zoveel mogelijk op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen aan het Platform, tenzij dergelijke wijzigingen van minimale aard zijn zonder dat dit een wezenlijk effect heeft op het gebruik.
 5. In overmachtssituaties of nationale noodtoestanden kan Cross de manier waarop haar Dienst wordt aangeboden (tijdelijk) aanpassen. Hierbij kan tevens de Beschikbaarheid (tijdelijk) worden beperkt of uitgebreid.
 6. Cross onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de Beschikbaarheid.

Artikel 37. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Klant accepteert dat het Platform, de Dienst, de bijbehorende software de structuur en de softwareprogramma’s in de breedste mogelijke zin, behoren tot het Intellectuele Eigendom van Cross.
 2. Het materiaal c.q. content dat Klant aanlevert, welk door Cross op het Platform wordt geplaatst blijft eigendom van Klant. Cross verkrijgt een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. Onder het beperkte gebruiksrecht valt ook het recht om de informatie geaggregeerd en geanonimiseerd te verwerken voor statistische doeleinden mits deze informatie niet is te herleiden naar een natuurlijke persoon.

Artikel 38. Onrechtmatig handelen

 1. Ingeval van (mogelijke) strafbare en/of onrechtmatige handelingen is Cross verplicht hiervan aangifte te doen en de door Klant verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. Cross komt het recht toe Klant de toegang tot het account en het Platform te ontzeggen.
 2. Indien naar het oordeel van Cross hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, is Cross gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Cross is daarbij in het bijzonder gerechtigd door Klant aangebrachte informatie naar eigen inzicht per direct aan te passen of te verwijderen.
 3. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van Cross of derden en/of onrechtmatig handelen door Klant, is Cross tevens gerechtigd om het account van Klant te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Klant, dan wel van de Diensten.
 4. Cross is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan door (onjuist) gebruik van het Platform.

 

 

 

Altijd en overal op de hoogte van jouw campagne met het campagneportaal

Visus heet vanaf vandaag de Optometrist

Virtueel kopje koffie met Algemene voorwaarden: Daag Algemene voorwaarden uit om mee te denken...

Daag Algemene voorwaarden uit om jouw concept te ontwikkelen!

Kan Algemene voorwaarden jou helpen bij het ontwikkelen van een pakkend concept? Laat je gegevens achter, hij neemt zo snel mogelijk contact met je op. Liever zelf contact opnemen? Dat mag natuurlijk ook.

Reserveer je advertentie Algemene voorwaarden direct!

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!